نه جنگل بخِس، نه خواب پریشان بین

درباره افرادی بکارمی رود کاری راکه ممکن است سرانجام خوبی نداشته باشند رامی خواهند انجام دهند وازطرفی نگران هستند ودلهره دارند

« هَرکَسی اِشتَن گِلَ چانِ گِل »
                

 مانند:
کبوتر باکبوتر، باز با باز 
     کند هم جنس با همجنس پرواز
"درزبان فارسی"


استفاده ازاین ضرب المثل بیشتر زمانی است که پسری قصدازدواج داشته باشد وبخواهد دختری راانتخاب کند که دراین مواقع اگر  دوخانواده باهم دریک جایگاه اجتماعی و... قرارداشته باشند مورد تایید  خواهد بود درغیر اینصورت ممکن است مورد موافقت هردوطرف یایکی ازطرفین قرار نگیرد ودرجواب اصرارکننده ها برای انجام این کار ضرب المثل فوق بیان می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ِاسبَم کول آگَته ک وَرگ مَن مَره

این ضرب المثل زمانی به کارمی رود که فردی برای رهایی ازیک خطریاازدست ندادن یک موقعیت ،کاری انجام می دهد یابه جایی پناه می بردکه درخورشخصیت وجایگاهش نباشد...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

من  ِاسبه  َمساز  ِاشتَن  دَمَکه


بسیاردیده شده است که افرادی  کارهایی انجام میدهند که حتی فردآرام وصبور ازدستشان ممکن است عصبانی شود وعکس العمل نشان دهد .یادرمقابل نظرات وخواسته های دیگران رفتار ی نشان می دهد که آنهاراواداربه بروز رفتاری نمایندکه خواسته قلبیشان نباشد .دراین هنگام فردصبور و... بابیان این مثل ازاومی خواهد مراقب رفتارش باشد تامنجربه عواقب نامناسب نگردد.
-------------------------------------------------------------------------------


کسی که مَرده صیبِ ویشتَر برَمه،
؛
بدا هَنده بورَمه تاچشمانش بَروَزه


درباره افرادی بکارمی رود که به قول فارسها
"دایه ی مهربانترازمادرند"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پِرَّ اِسبَه خو نِگیره 

گاهی اوقات برای انجام کاری نیازنیست سیاهی لشگرجمع شود بلکه مهم این است که افرادی که کاردان وتواناهستند،حضور داشته باشند .زیراتعدادزیاددرانجام یک کاری جزوقت تلف کردن وجلوی دست وپای دیگران ماندن ،فایده دیگری ندارد.


-----------------------------------------------------------------------------------------

                         گاوگِله ش  ِول کرده خَرِ گله ش َگته

این ضرب المثل هنگامی استفاده می شود که فردی خانواده، اقوام یااصالت خورافراموش کرده وبه غیرآنها دلبسته و وابسته شده است.یادرانتخاب خود دچاراشتباه شده وبیگانه رابه خودی ترجیح داده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

کَر کور فرمان نی


این ضرب المثل تاتی هنگامی کاربرددارد که دریک مکانی ،خانه ای یامراسمی بقدری بی نظمی حکمفرماست که کسی به کسی نیست وهیچکسی ازدیگری حرف شنویی ندارد به عبارت دیگر مجلس بزرگتری نداردتامدیریت کند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


اَمه چَمه سِرِج پَرچییَی


هنگامی که احساس شود خطری که درراه است فرد راتهدید نمی کند یافردتوانایی مقابله دارد یاوجودخطر برایش فرقی نمی کند این ضرب المثل رابکارمی برند چیزی شبیه به ضرب المثل فارسی( آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب)
------------------------------------------------------------------------------------------------------دیگری َ(یا: خَلکه) اسبَ دَنش  ،دِلنگش ای وَر دَ ،ایلِخِسه


گاهی ممکن است فردزیادبه دیگران متکی باشد وازخودچیزی نداشته باشد یااینکه چیزهایی دراختیاردارد که امانت است ونمی تواند به آن دل ببندد وهرلحظه ممکن است آن راازدست بدهد یا امانتی راازاوپس بگیرند . برای اینگونه موارد این ضرب المثل مورداستفاده قرار می گیرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


اشتَن خَر پِشتِ کونَکی دَنشتِ
هنگامی بکارمی رود که فردی خودرابه بی خبری می زند یاحرفی که می زنی اظهار بی اطلاعی ونشنیدن می کند.مثل نمونه فارسی (خودرابه کوچه علی چپ زده)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


چه سِمبَرَ تا ، سَمَرقندِ

گاهی افرادممکن است درمعامله بسیارسخت گیر باشند یا چیزهایی که خودشان دارند رابسیارارزشمند می دانند وگاهی نیز برای افراد خسیس این ضرب المثل رابکارمی برند.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.: Weblog Themes By VatanSkin :.